Kdo je náš Bůh? Hlavní stránka

Hledání Boha věnují lidé odedávna nepřiměřené úsilí. Na jedné straně stojí jednotlivci a skupiny, kteří Bohu přispívají nemalé finanční částky, staví kostely, budují církve a věnují osobní úsilí se tomuto údajnému stvořiteli zalíbit nebo s ním alespoň setrvat v relativním míru. Na straně druhé jsou ti, kdož těch ostatních zneužívají ve svůj prospěch, často s aplikací pokročilých metod a technologií - PSI, náboženství, politiky a černé magie. Jejich Bohem jsou (a oni to dobře vědí) zlé entity, které charakterizujeme coby (zlé) Bohy, neboli mocné démony. Skutečného Boha nemají a v hloubi svého vědomí cítí, že trest za jejich konání je neodvratný...

Loohan se odkazuje na Jehovu alias Alláha coby na Boha, přičemž patrně ani on sám tím nemyslí, že by byl stvořitelem Universa. Prý s jeho pomocí může vystopovat startovací základny chemtrails, ale já myslím, že jeho aktivita zde bude mnohem významnější - stejně tak, jako v případě i jím zmiňovaného Bafometa. Závažná je jeho spojitost s biblí a zlovolnou židovskou rasou, která v současnosti trýzní tuto planetu, s cílem vytvořit jakýsi ,,ráj na Zemi pod jejich kontrolou.'' Ten ale spíše vznikne díky návratu do Satya Yugy. Pokud skutečně Jehovah vystupuje i pod jménem Alláh, nabízí se otázka jeho spoluzodpovědnosti za oddělení islámu od křesťanství, čehož je nyní zneužito k rozpoutání 3. světové války.

V případě Ježíše Krista je závažné odhalení přežití jeho ukřižování a následný únik do Francie, kde měl zanechat potomky. To samozřejmě zpochybňuje současný křesťanský pohled na jeho skutečnou misi. Jeho potomci se měli stát prvními králi a právě za nich židé infiltrovali Evropu - nejprve s pomocí pilování zlata z mincí a pak i jinými špatnostmi, jak je poznáváme dodnes. Křesťané toto nařčení pokládají za vykonstruované silami zla a Kristus je uznáván coby zachránce a boží syn i mezi znalými gnostiky. I oni ale tvrdí, že je vyslancem skupiny nejvyšších Bohů Universa, ale nikoli stvořitele. Přikláním ale se k postoji těch lidí a potvrzenému i jistými vyššími bytostmi, že stvořitel Universa se momentálně neprezentuje, už vůbec ne ve formě vyvolené rasy nebo jakéhokoli náboženství, ačkoli se připouští, že se toto může ještě i změnit. Dle mého názoru může být jeho poselstvím právě zarovnání planet v roce 2012, jež představuje výjimečnou událost v Universu a zároveň zahajuje novou éru. Zde je evidentní, že Universum je podřízeno jistému vyššímu řádu, který ani nejvyspělejší entity a civilizace zdaleka nekontrolují a klíčem k úspěchu je poznat jej a naučit se žít v souladu s ním - tedy s Bohem. Skutečný stvořitel také nemá zájem na tom, aby byl uctíván, či dokonce mu bylo obětováno bytostí během rituálu - to není nic víc, než podvod zlých entit a svod naivních věřících k černé magii (praktikují ji i židé a muslimové, vedle dalších). Mnohé vyspělé mimozemské a démonické entity si na bohy zde také hrají, vedle snah o zničení a krádež této planety a likvidaci jejích obyvatel. Přikláním se k tomu názoru, že božství můžeme a máme dosáhnout my sami a je to prevevším to první, proč jsme tady. (To, že tento fakt většina odmítá nebo ignoruje neznamená, že to tak není.) Opět nám poslouží naše vlastní planeta a např. její současný stav a establishment, jako škola života. Všimněte si, jak krachující a toxické zdravotnictví pronásleduje produkci MMS, koloidního stříbra a dalších účinných preparátů, aby se zachránilo před pokrokem a skutečným zdravím ve společnosti - čili katastrofou pro jejich příjmy. Dále zmiňuji boj jaderných a energetických korporací proti volné a čisté bezpalivové energii, nebo třeba válka světových bank a korporací proti pluralitnímu a stabilnímu měnovému systému (přičemž nijak nedělám reklamu na zlatý standard, když víme, že zlato je vyrobitelné studenou fůzí) a společenské organizaci - třeba efektivní kombinace království a demokracie. Také síly temnot udělaly mnoho, aby znemožnily proliferaci alternativních a vyváženějších sociálních systémů. Opět existuje další tajná válka na poli duchovním, a to válka současných zlých 'Bohů', tedy tohoto establishmentu proti tomu, aby tento náš projekt mohl pokročit a vzešli noví Bohové tohoto Universa - čili MY! Mnozí z těch, kteří nám 'chtějí pomoci', nás nakonec budou chtít stáhnou do různých forem otroctví, manipulace, infiltrace, zničení DNA, její rozmanitosti nebo ke scénářům z filmu typu Avatar (to se nyní děje na Marsu a je to hrubé porušení zákona Universa: ,,Předčasná expance vyvolá zánik'' - i celé civilizace, této hrozbě právě čelíme) všemožně tak, abychom své božskosti nedosáhli. Opět i tady mnozí z nich - Bohů, závisí na spoustě věcí, které jsou zde špatně (tak, jako třeba zmíněné korporace se svým satanizmem) a s naším vzestupem se toto má změnit. Zrovna tak, jako mi zpočátku pomohl Loohan a poté na mě nebezpečně zaútočil, spolu se svými spojenci, skutečně jsem stále více toho názoru, že úplně již nelze důvěřovat vůbec nikomu a ničemu. Tyto zkušenosti si musíme nést s sebou a mít je vždy po ruce, abychom nepadli nejen individuálně, ale ani jako lidstvo do dalších podobných, ne-li ještě horších pastí, které na nás čekají a kterých je plný celý tento vesmír...

A kdo je tedy onen Bůh? Ano, jak jsem již řekl, stvořitelé Universa nejsou známí a ti, kdož se tak presentují jsou tedy podvodníci. Příkladem jsou i církve, které jsem již zmínil jako satanistické organizace a fungují tak již od dob Abrahama a Mojžíše - dodnes. Také se vyskytují mimozemské rasy - třeba již zmínění Šediví, ale i další, kteří se vydávají za naše stvořitele a reptiliáni, kteří se nás snaží přesvědčit o tom, že jsou původními majiteli této planety a plánují ji osídlit po této válce, kterou mimochodem dávno naplánovali. Jak dopadne soužití s takovou rasou, která je zlá a navíc technologicky pokročilá, osvětlují některá proroctví.

Místo hledání Boha bych se spíše orientoval na vlastní nezávislost rozvoje a respektování zákonů a kodexů Universa. Poučná jsou také některá tvrzení Ježíše a vysvětlení bych hledal i v gnostických legendách a naukách. Ano, ty potvrzují, že cestu k božství bychom měl podstoupit každý, jelikož to je naše poslání. Ale podle zasvědcených má opět pravdu Ježíš, když tvrdí, že zachráněna bude 'jen hrstka' - tedy velmi málo lidí v porovnání s ohromnou populací dnešní Země. Cesta evoluce je velmi dlouhá a velmi trnitá. Universum nám nechce otevřít naše božské schopnosti z jednoho důvodu: nejsme připraveni. Jinými slovy: nepřipravený jedinec snadno podlehne pokušení a lze tento mechanizmus vysledovat například z lidí, kteří se náhle stali slavnými či bohatými. U mnohých z nich se vytratily pozitivní vlastnosti a stali se dokonce i zlými jedinci - dříve nebo později, více či méně, ale stali. Zasvědcení tvrdí, že mimo naší 3. dimenzi je situace mnohem mnohem obtížnější a pokud někdo nedokáže unést pouze třeba jen toto pozemské bohatství, prakticky je pro boží plány nepoužitelným jedincem. Cesta k božství je také cestou k dokonalosti, během které ale naprostá většina jedinců odpadne a začne jednat v rozporu s Universem, vyššími hodnotami a svým posláním. Mnoho božských jedinců se takto vydalo na špatnou cestu a zneužívajíce moc, kterou díky své předchozí bezúhonnosti získali. To jsou ti mocní zlí bohové či démoni, kteří dnes sužují i tento svět! I mnozí zasvědcení tvrdí, že bytostí, které na cestě selžou, je naprostá většina. Dokonce i mezi těmi, kteří jsou nejvyšší Bohové tohoto Universa, je většina těch zlých a defacto lze takto s lehkostí říci, že Bůh je tedy z větší části zlý.

Sečteno a podtrženo, Bůh je skupina nejpokročilejších entit tohoto vesmíru, ale pouze část z nich je dobrá. Také si každý odpověď těchto Bohů vyslouží s ohledem na svou karmu, kvalitu osobnosti a současné skutky. Z tohoto důvodu se může zkušenost každého jednotlivce s Bohem lišit, stejně tak jako struktura entit odpovídajících na jeho modlitby. Ježíš byl ale podle některých gnostiků opravdu vyslancem těchto bohů, čili opravdový boží syn. Důvod jeho inkarnace do židovské rasy je ale znepokojující a existují v tomto ohledu různé spekulace. Také zde existuje reálné nebezpečí, že bude těmito bohy nakonec židům dovoleno konečné zotročení a zničení zbytku lidstva - jak již realizují podle plánu celá tisíciletí. Ignorance, neschopnost a neochota ze strany lidstva čelit adekvátně těmto problémům vedly vždy do katastrofy a povede i nyní.

Důležitým závěrem v hledání Boha je fakt, že nyní končí Kali Yuga a začíná postup do zlatého věku - tedy Satya Jugy. To je doba vlády nejvyšších a nejlepších Bohů a nebeských království, jejichž návrat se očekává. Přestože se ocitáme na konci doby temna, následující období změn bude velmi násilné a bolestivé - většina lidí jej nepřežije nejen fyzicky, ale podle všeho ani duchovně. Také veškerá současná náboženství zaniknou - z důvodu skutečného duchovního probuzení lidstva. Právě z období Satya Yug v minulých epochách nám zůstaly civilizace jako Atlantida, Lemurie, Mu-Mu ...a nyní tedy vznikne další, které na začátku svého vývoje vynikali jistou dokonalostí, ale byly infiltrovány a nakonec zničeny silami zla mnohdy právě během těchto Kali Yug.

Tedy Kali Yugy lze chápat jako zkoušky těchto komplexních projektů sociálně-genetického inženýrství a tentokrát se na příchod další z nich budeme muset opevnit začít připravovat již nyní, jelikož tato následující civilizace mnohem mnohem více převýší (jak technologicky tak duchovně) úroveň těch předchozích a její případný zánik by byl hrozbou již nejen pro tuto planetu, ale i pro velkou část tohoto vesmíru...

 

Důležitá fakta pro hledání Boha

Kdo Bohem není?

- Stvořitel Universa se oficiálně neprezentuje, už vůbec ne jako Bůh
- Pozitivní vyspělé bytosti odmítají být uctívány a nevyžadují rituální oběti
- Neexistuje stvořitel všeho, každá bytost má svého stvořitele nebo vývojovou skupinu
- Stvořitelé lidstva se vládám presentovali nesčetněkrát, za doložení vykonstruovaných důkazů
- Slunce i naše Planeta byly stvořeny pokročilou technologií tzv. slunečního a planetárního inženýrství
- Cílem mnohých mimozemských 'božských' elit bojujících o kontrolu zde je zničení lidstva a krádež planety
- Negativní mimozemské a démonické entity se v řadě případů presentují coby Bůh, s pomocí technik a technologií

Kdo je skutečným Bohem?

- My, naše duše, vlastní vyšší já a síla naší mysli, jako původci mnohého dobra i zla
- Vyspělé duchovní bytosti, které nám občas mohou pomoci či odpovědět na naše modlitby
- Matrix, jehož jsme součástí coby kolektivní holografická projekce, díky interakci všeho se vším
- Zákony Universa jako boží trest Karma, požehnání Dharma a věčný život duše s reinkarnací
- Universum, Planeta a Ekosystém... jejich vědomí a menší celky, jedná se o živé bytosti!

Na závěr je třeba uvést jistá fakta na pravou míru: cesta evoluce je velmi dlouhá a trnitá. Procházíme mnoha reinkarnacemi a v jejich průběhu je největší hrozbou (především v současné fázi zde na Zemi) ztráta duše! Ten, kdo překoná veškeré tyto nástrahy a pokušení, kterých je ale plný celý tento Vesmír, je odměněn možností duchovního vzestupu a zvýšení své moci. Vesmír a Bohové nám tuto možnost do poslední chvíle odepírají a vědí dobře proč: většina bytostí se dříve či později dopustí chyb, zneužití, sejdou na špatnou cestu a mnohé z nich takto dnes existují coby mocné zlé démonické entity. Již nemají mnoho možností vzestupu, ale s mocí, která jim byla svěřena již páchají obrovské škody. V některých případech se stanou oběťmi jiných entit a jsou zničeny, v jiných zase zastávají funkce s jistou mírou ochrany v démonických impériích - právě těch, které dnes sužují planetu Zemi. Mnohé zdánlivě pozitivní bytosti tak nejsou vůbec pozitivní - jsou jen duchovně pokročilé a umí své konečně úmysly pečlivě skrývat. Mnohé boje mocenských elit zde nejsou vůbec bojem dobra proti zlu, ale je to zrovna tak, jako v naší politice: doslova prohnilí proti prohnilim. Funguje to tak na úrovni mimozemských entit a jejich civilizaci i tzv. nebeských království - čili civilizací z jiných dimenzí. Nejdůležitější je tedy náš vlastní vzestup, nezávislost a svědomí tak, abychom se již nenechali dále zotročovat a nepadali neustále do pastí vlastních chyb a nepravostí, ve kterých se nás někdo vždy snaží držet a takto nás kontrolovat. Jak na úrovni této civilizace, tak na úrovni každého jednotlivce. Sečteno a podtrženo, vyšší duchovní bytosti jsou... tedy Bůh je ...z větší části zlý!

© 2012 Jakub Sika, všechna práva vyhrazena - možno šířit v nezměněné podobě pouze s uvedením zdroje.